Udskriv

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN RADIOMETER

(Stiftet den 8. august 1953)

1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: "IDRÆTSFORENINGEN RADIOMETER".

Hjemsted: Frederikssundsvej 254, 2700 Brønshøj.

 

2. Formål

Foreningens formål er at samle Radiometermedarbejdere og seniorer med tilknytning til Radiometer omkring fælles fritidsinteresser i form af idræt, motion eller andre fællesaktiviteter for hermed at bidrage til og styrke samhørigheden på tværs af normale faggrænser og interessefelter.

Det påhviler de enkelte afdelinger så vidt muligt at sikre alle medlemmer træningstider og lokaler i rimeligt omfang, samt gennem tilstrækkelig holdtilmelding at sikre alle medlemmer mulighed for holddeltagelse efter rimelige styrkekriterier.

 
3. Medlemskab

Radiometeransatte og deres husstandsmedlemmer (ægtefæller/samlever og hjemmeboende børn) samt pensionerede Radiometermedarbejdere og vikarer med 3 mdr. anciennitet kan kan optages som medlemmer af Idrætsforeningen. Æresmedlemmer kan fortsætte deres medlemsskab ved fratrædelse.

Elever og seniorer betaler 1/2 kontingent.

For at benytte Idrætscenterets faciliteter og udstyr, skal man være mindst 15 år. Der er kun adgang til Idrætscenterets faciliteter for medlemmer.


4.
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, kasserer, centerudvalgsformand og et medlem for hver afdeling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær.


5.
Valg af bestyrelse

Ved et møde inden førstkommende generalforsamling og senest i december vælger de enkelte afdelinger selv deres afdelingsformand for det kommende valgår, som går fra 1. januar til 31.december. Afdelingsformanden er automatisk medlem af bestyrelsen.

Mødet skal indkaldes ved skriftlig medlemsindkaldelse, eller ved opslag i Idrætscenteret og på Intranettet med 14 dages varsel., og afdelingsformanden vælges ved almindeligt stemme-flertal blandt de fremmødte. En skriftlig indstilling om resultatet af valget afleveres til sekretæren senest 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt en afdeling ikke har afholdt formandsvalg eller afleveret indstilling til sekretæren, vælges afdelingsformanden på generalforsamlingen efter foreningens normale vedtægter. I tvivlstilfælde er generalforsamlingen suveræn.

Valgbare til bestyrelsen er Radiometeransatte og pensionerede Radiometermedarbejdere. Formanden og næstformanden for Idrætsforeningen skal være Radiometeransat.

Udover afdelingsformændene vælges på den ordinære generalforsamling, formand, kasserer og centerudvalgsformand. Formanden er på valg i lige år, og kasserer og centerudvalgsformand i ulige år.

 
6. Valg af revisor

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

 
7. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i jan. / feb. måned og indkaldes ved opslag i Idrætscenteret og på Idrætsforeningens hjemmeside på Intranettet senest 14 dage før.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg

7. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


8. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Idrætsforeningens medlemmer kan forlange en ekstraordinær generalforsamling, hvis der foreligger et begrundet forslag, som er af almen interesse for Idrætsforeningens medlemmer. Dette forslag skal være underskrevet af mindst 50 medlemmer.

Indkaldelse sker i begge tilfælde ved opslag i Idrætscenteret og på Idrætsforeningens hjemmeside på Intranettet senest 14 dage før.


9.
Afstemning

Ved afstemning er almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte gældende. Skriftlig afstemning skal på forlangende foretages.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 
10. Regnskab

Revision af foreningens regnskaber kan foretages, når revisoren finder det ønskeligt, dog mindst 2 gange pr. år.

 
11. Forpligtelser

Foreningens medlemmer forpligter sig til at anerkende vedtagne regler og afgørelser.

Regler og afgørelser kan ikke gøres til genstand for retslig forfølgelse. Ligeledes forpligter medlemmerne sig til at overholde de af DFIF (Dansk Firmaidrætsforbund) udgivne vedtægter, så længe foreningen er tilsluttet FSKBH (FirmaidrætStorKøbenhavn).

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


12. Opløsning af foreningen.

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af foreningen.
Ved eventuel ophævelse af foreningen skal foreningens værdier realiseres og anvendes til en opløsningsfest for de på opløsningstidspunktet daværende medlemmer.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. oktober 2014.

Senest opdateret: Torsdag, 28. februar 2019 15:14
 
Copyright - Idrætsforeningen Radiometer